Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

Informacja o dotacji przyznanej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

 
Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 358), w związku ze złożonym w dniu 24.04.2013 r. kompletnym wnioskiem Gminnej Spółki Wodnej w Walcach o udzielenie pomocy finansowej, uzupełnionym w dniu 14.05.2013 r., informuję że w 2013 r. przyznana została dotacja celowa w wysokości 9.990,11 zł Gminnej Spółce Wodnej w Walcach, z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z konserwacją rowów melioracyjnych, tj. na:
1)       konserwację rowu RA-5 w Dobieszowicach (2.644,83 zł),
2)       konserwację rowu RB-