Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Czyste powietrze

Gmina Walce od wielu lat realizuje działania mające na celu efektywne wykorzystanie i wytwarzanie energii. Działania te w dużej mierze mają charakter inwestycyjny i bezpośrednio wpływają na obniżenie kosztów energii i paliw w obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych oraz transporcie publicznym. Ponadto w gminie bardzo poważnie traktuje się komunikację z lokalną społecznością starając się realizować model gminy angażującej społeczeństwo w działania publiczne. Obecnie w strukturze Urzędu Gminy, w Referacie Infrastruktury i Inwestycji realizowane są m.in. następujące zadania związane z:

 • planowaniem i organizacją zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną w obiektach gminnych,
 • planowaniem oświetlenia miejsc publicznych oraz ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
 • planowaniem i przygotowywaniem zleceń wykonywania audytów efektywności energetycznej,
 • gospodarką energetyczną w obiektach gminnych (placówkach oświatowych, jednostkach organizacyjnych),
 • utrzymaniem bieżącej infrastruktury energetycznej i oświetleniowej,
 • przygotowaniem postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych związanych ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, zakupem energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych oraz placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych w gminie, bieżącą konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego,
 • rozliczaniem zużycia energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii w zakresie oświetlenia ulicznego.

 

Dotychczas przygotowano następujące dokumenty strategiczne obejmujące  swoim zakresem zagadnienia związane z tematyką niskiej emisji, a należą do nich:

 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Walce,
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – z funkcjonującymi zapisami dot. możliwego wykorzystania OZE oraz rodzajów ogrzewania na terenie Gminy,
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej.

 

W ubiegłych latach przeprowadzono szereg działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i niskiej emisji: (m.in. termomodernizację obiektów gminnych, wymiany kotłów, wymiany oświetlenia drogowego na energooszczędne) do najważniejszych należą:

 • termomodernizacja budynku Urzędu Gminy,
 • termomodernizacja polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych w budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia,
 • budowa budynku rehabilitacji w technologii termooszczędnej,
 • budowa placówki Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w technologii termooszczędnej,
 • wybudowanie w technologii termooszczędnej Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie,
 • wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy.

 

Opracowany w 2017r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a mianowicie ma:

 • zredukować emisję gazów cieplarnianych,
 • zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • zredukować zużycie energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza.

 

Dla zainteresowanych umieszczamy link do pełnej treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy Walce NR XXII/188/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r., wraz ze zmianą z dnia 6 czerwca 2018r. celem zapoznania się z planowanymi przez tut. Urząd inwestycjami.

PDFuchwala-nr-xxii1882017-z-10-kwietnia-2017-w-spr-aktualizacji-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.287.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie zmiany treści aktualizacji PGN.pdf

oraz Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017-2032

PDFuchwala-nr-xxviii2562017-z-20-grudnia-2017-w-spr-przyjecia-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-energie.pdf
 


logo WFOŚiGW.jpeg

 

W dniu 2 lutego 2017r. Wójt Gminy Walce podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu w ramach w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.  Przedmiotowy program  skierowany jest do osób fizycznych zamierzających przeprowadzić przedsięwzięcia polegające na:

- wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne
o wyższej sprawności (Program EKO-PIEC),

- termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program EKO-TERM),

- termomodernizacji domów obejmującej termoizolację wraz z wymianą źródła ciepła
na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-DOM),

- zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (Program OZE).

W ramach podpisanego porozumienie gmina zobowiązała się między innymi do:

 1. informowania mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w formie niskooprocentowanej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia na realizację zadań wskazanych w wyżej wymienionym Programie w sposób i na zasadach przyjętych w Gminie;
 2. udzielania wyjaśnień i udostępniania materiałów informacyjno-promocyjnych przekazanych przez Fundusz osobom zainteresowanym i wnioskodawcom,
 3. pomoc w udostępnianiu wzorów dokumentów wymaganych w związku z ubieganiem się o pożyczkę, zamieszczonych na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl osobom nieposiadającym dostępu do Internetu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy można uzyskać na stronie:

http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych

Zmiany w programie pożyczek!

Informujemy, że od dnia 01.02.2018 roku weszły w życie zmiany do ”Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców działających w sektorze MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów WFOŚiGW w Opolu zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania w ramach Programu, od dnia 01.02.2018 r. dokonano zmian polegających między innymi na:

 • możliwości poszerzenia grupy wnioskodawców o dodatkowe osoby, które występują we wspólnym gospodarstwie domowym, których dochody uwzględnia się przy ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy, a nie są współwłaścicielami nieruchomości,
 • wykreśleniu występowania pomocy publicznej w przypadków prosumentów,
 • ujednoliceniu we wszystkich częściach Programu okresu gwarancji producenta na zamontowane fabrycznie nowe urządzenia,
 • skróceniu okresu trwałości przedsięwzięcia z 3 lat do 2 lat,  
 • uproszczeniu zapisów Programu,
 • skróceniu okresu zaliczania kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - do kosztów kwalifikowanych zaliczane są wyłącznie kwoty faktur wystawionych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.

Zaktualizowana wersja Programu została opublikowana w dniu 01.02.2018 r. na stronie internetowej WFOŚiGW w Opolu: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/oze.

W najbliższym czasie zostaną zaktualizowane druki wniosków o pożyczkę i załączniki, aktualnie wnioski o pożyczkę można składać na wzorach zamieszczonych na stronie internetowej Funduszu.”

Zawieszenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że z dniem 11.06.2018 r. zawiesza „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” zwany PONE,  a w ślad za tym zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie.