Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Czyste powietrze

Gmina Walce od wielu lat realizuje działania mające na celu efektywne wykorzystanie i wytwarzanie energii. Działania te w dużej mierze mają charakter inwestycyjny i bezpośrednio wpływają na obniżenie kosztów energii i paliw w obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych oraz transporcie publicznym. Ponadto w gminie bardzo poważnie traktuje się komunikację z lokalną społecznością starając się realizować model gminy angażującej społeczeństwo w działania publiczne. Obecnie w strukturze Urzędu Gminy, w Referacie Infrastruktury i Inwestycji realizowane są m.in. następujące zadania związane z:

 • planowaniem i organizacją zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną w obiektach gminnych,
 • planowaniem oświetlenia miejsc publicznych oraz ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
 • planowaniem i przygotowywaniem zleceń wykonywania audytów efektywności energetycznej,
 • gospodarką energetyczną w obiektach gminnych (placówkach oświatowych, jednostkach organizacyjnych),
 • utrzymaniem bieżącej infrastruktury energetycznej i oświetleniowej,
 • przygotowaniem postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych związanych ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, zakupem energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnych oraz placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych w gminie, bieżącą konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego,
 • rozliczaniem zużycia energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii w zakresie oświetlenia ulicznego.

 

Dotychczas przygotowano następujące dokumenty strategiczne obejmujące  swoim zakresem zagadnienia związane z tematyką niskiej emisji, a należą do nich:

 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Walce,
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce,
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – z funkcjonującymi zapisami dot. możliwego wykorzystania OZE oraz rodzajów ogrzewania na terenie Gminy,
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej.

 

W ubiegłych latach przeprowadzono szereg działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i niskiej emisji: (m.in. termomodernizację obiektów gminnych, wymiany kotłów, wymiany oświetlenia drogowego na energooszczędne) do najważniejszych należą:

 • termomodernizacja budynku Urzędu Gminy,
 • termomodernizacja polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych w budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia,
 • budowa budynku rehabilitacji w technologii termooszczędnej,
 • budowa placówki Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w technologii termooszczędnej,
 • wybudowanie w technologii termooszczędnej Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie,
 • wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy.

 

Opracowany w 2017r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a mianowicie ma:

 • zredukować emisję gazów cieplarnianych,
 • zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • zredukować zużycie energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza.

 

Dla zainteresowanych umieszczamy link do pełnej treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy Walce NR XXII/188/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r., wraz ze zmianą z dnia 6 czerwca 2018r. celem zapoznania się z planowanymi przez tut. Urząd inwestycjami.

PDFuchwala-nr-xxii1882017-z-10-kwietnia-2017-w-spr-aktualizacji-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.287.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie zmiany treści aktualizacji PGN.pdf

oraz Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017-2032

PDFuchwala-nr-xxviii2562017-z-20-grudnia-2017-w-spr-przyjecia-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-energie.pdf
 


logo WFOŚiGW.jpeg

 

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 19 września 2018 r. ogłosił  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)

Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.

Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Beneficjenci

Beneficjentami są osoby fizyczne:

 1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
 2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 mld, w tym:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld tys. zł,
 2. dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld tys. zł.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

 1. Dotacji,
 2. Pożyczki,
 3. Dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

 uzupełnienie do wartości dotacji

 pozostałe koszty kwalifikowane

1

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 - 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 - 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 - 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 - 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 - 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

 

do 100%

 

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy[zł]

uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane

1

2

3

4

5

6

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

Nie dotyczy

II

601 - 800

do 80%

do 20%

do 100%

Nie dotyczy

III

801 - 1000

do 70%

do 30%

do 100%

Nie dotyczy

IV

1001 - 1200

do 60%

do 40%

do 100%

Nie dotyczy

V

1201 - 1400

do 50%

do 50%

do 100%

Nie dotyczy

VI

1401 - 1600

do 40%

do 60%

do 100%

Nie dotyczy

VII

powyżej 1600

do 18%

do 82%

do 100%

do 85 528

do 15%

do 85%

do 100%

od 85 529
do 125 528

0%

do 100%

do 100%

powyżej 125 528

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

 1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.
 2. Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Warunki dofinansowania

 1. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie
 2. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej
 3. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy. 
 4. Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Kwalifikowalność wydatków

 1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że,

a. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

b. okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

c. przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem  złożenia wniosku o dofinansowanie;

d. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;

3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji  wynosi 53 tys. zł;

4. Szczegółowe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia są podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 „Maksymalne koszty jednostkowe”

5. Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Programu priorytetowego.

6. Rodzaje kosztów kwalifikowanych wskazane są w punkcie 6 Programu priorytetowego.

Rodzaje przedsięwzięć

 1. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
  w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
  1. demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
  2. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły  na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,  wraz z przyłączami
  3. zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
  4. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
 2. Zakres rzeczowy przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Programu powinien być zgodny z zakresem i warunkami kosztów kwalifikowanych wymienionych w punkcie 6 Programu.

Szczegółowe informacje znajdują się stronie WFOŚiGW w Opolu:

https://portal.wfosigw.opole.pl/o-programie