Zapraszamy do przekazywania starych przedmiotów, na potrzeby wystawy muzealnej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu - tel. 77 4667545

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi na 2016

Wójt Gminy Walce ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Walce, do pisemnego zgłaszania propozycji do w/w Programu do dnia 20 października 2015 r.

 

Projekt Programu wraz z Formularzem konsultacji dostępny jest na stronie:

www.bip.walce.pl --> Organizacje Pożytku Społecznego --> Konsultacje społeczne